Volby 2014: sedm stran, sedm otázek

Pozor, tento článek byl uživateli nahlášen pro nevhodný obsah! Obsah bude v nejbližší době přezkoumán redakcí.

Volby do obecních zastupitelstev se rychle blíží (10. a 11. října 2014) a abychom Vám usnadnili rozhodování, položili jsme všem politických stranám, které kandidují v Pelhřimově, stejné otázky.

Kdo vlastně v Pelhřimově kandiduje? K volební klasice letos přibyla jedna nová strana „Změna pro Pelhřimov“. Celkový soupis stran k volbám 2014 je tedy:

Na odpovědi měly strany 14 dní a opisovat nemohly

Abychom zabránili „opisování“ známého z televizních debat, zvolili jsme pro rozhovory psanou formu ve stylu: Zde máte sedm otázek, odpovědi nám zašlete nejpozději do 14ti dnů. Čitelnost odpovědí jsme se snažili zajistit omezením maximální délky odevzdaného textu na 500 znaků. Odpovědi jsme pro Vás seřadili v pořadí, v jakém je politické strany dodaly do redakce. Strany také dostaly možnost zaslat profil odpovídajícího kandidáta, tyto „medajlonky“ naleznete v závěru článku.

KSČM se rozhodla na otázky neodpovídat.

Jakým způsobem chcete vylepšit parkování na městských sídlištích?

Změna pro Pelhřimov
Vyznačením jednotlivých parkovacích míst (nalajnováním) na stávajících parkovištích, čímž dojde k úspoře prostoru pro parkování. Na parkovištích, která již nalajnována jsou, zvážíme, po diskusi s místními občany, zda část zelených ploch, na kterých dnes stejně řidiči parkuji, nepřeměníme na oficiální plochu pro parkování.

ANO
Je třeba mít na zřeteli, že pro velká parkoviště již město nemá volné pozemky. Proto je nutno zaměřit se na výběr vhodných a dostupných lokalit. Chceme získat pozemky pro výstavbu parkovacích domů s možností parkování široké veřejnosti, tedy ne pouze garážová stání pro omezený počet vlastníků aut. Dále se zaměříme na obnovu stávajících parkovacích ploch, a tam kde to bude vhodné, je vybavíme informačními tabulemi pro snadnou orientaci.

ODS
Na sídlišti Osvobození bude postaven parkovací dům v prostorách pod myčkou a dále budou vybrána další místa pro venkovní stání na všech sídlištích tak, aby nenarušila zeleň. Některá stávající parkoviště budou rozšířena.

KDU-ČSL
Řešení vidíme ve vybudování parkovacích domů postavených soukromým subjektem. Částečně pomohou i úprav stávajících komunikací se záměrem tvorby parkovacích míst.

ČSSD
Parkování na sídlištích v každém městě je stále složitější – je nutno si uvědomit, že nemůžeme každý parkovat před domem, ve kterém bydlí. Určitým řešením je výstavba parkovacích domů, které již na sídlišti Pražská jsou a další je zastupitelstvem města schválen. V případě dalšího zájmu budeme výstavbu parkovacích domů podporovat. V blízkosti sídliště Pražská jsou rovněž parkovací plochy blízkých obchodních center – především Lidl a Kaufland, která je možno pro parkování občanů rovněž použít.

TOP 09
V první řadě by pomohlo vyznačení parkovacích míst na obslužných komunikacích, dále vyznačení jednosměrných ulic s parkováním na jedné straně. To jsou rychlá opatření. Mezi dlouhodobá koncepční řešení patří, rozšíření parkovišť na nevyužitých zelených pásech a především výstavba parkovacích domů. Plánujeme výstavbu parkovacích domů na sídlištích a u pošty, protože parkování je problém i v centru města.

Podpoříte mladé umělce a organizátory kulturních a sportovních akcí?

Změna pro Pelhřimov
Zvýhodněné nájemné v objektech města pro místní organizátory, bezplatné zveřejnění akcí v městských novinách a na městském webu. Zlepšení dostupnosti městských sportovišť pro menší či neorganizované skupiny, grantové programy na podporu kulturních/spor­tovních akcích, užší spolupráce organizátorů s informačním centrem nejen v oblasti propagace těchto akcí.

ANO
ANO, a to nejen v rovině finanční. Chceme dosáhnout užší spolupráce mladých umělců s Kulturním zařízením města Pelhřimov. Zaměříme se na využití kulturou dosud opomíjených prostor (např. budova městského úřadu). Hodláme oživit dění v KD Máj. Není nám jedno, že maturanti pelhřimovských středních škol pořádají maturitní plesy mimo Pelhřimov a zástupci města nečinně přihlížejí. V oblasti sportu se zaměříme na otázku přiměřené podpory všech druhů sportovních odvětví – sport musí být dostupný zejména mládeži.

ODS
Financování kultury a sportu patří k nejsložitějším otázkám komunální politiky. Nikdy totiž nelze uspokojit všechny zájemce. Kulturní a sportovní akce město podporuje z rozvojového fondu a na akce se přispívá na základě žádostí. Je možné částku k rozdělení navýšit, to bude záležet na rozhodnutí budoucích zastupitelů, a ODS se navýšení nebrání. Finance jsou jistě důležité, ale hlavní je účinná komunikace s těmi, kdo chtějí něco dělat. Tady máme v Pelhřimově rezervy, ale pokusíme se to řešit.

KDU-ČSL
Chtěli bychom hledat intenzivnější využití kulturního domu Máj. K tomu patří i větší otevřenost mladým umělcům. Podpoříme myšlenku letní scény. Ve volebním programu KDU-ČSL máme, že bychom chtěli iniciovat letní hudební festival ve městě. Jsme pro adresnou podporu (granty) menšinových uměleckých žánrů a mládežnického sportu.

ČSSD
Mladí umělci – podporu města mají a budou mít v celé šíři i nadále.

TOP 09
Ano,počítáme s pokračováním stávajícího ROZVOJOVÉHO FONDU MĚSTA,v rámci kterého jsou alokovány prostředky na financování sportovních a kulturních akcí. Pro propagaci akcí funguje dobrý systém v rámci evropského týdne mobility (město poskytuje plakáty + leták do schránek zdarma).Takový systém bychom rozšířili a organizátorům tak pomohli s propagací jejich akcí.Zrevidujeme náklady na pronájem kulturních zařízení směrem k jejich vyššímu využití a pro podporu kulturního života ve městě.

Jak byste co nejsmysluplněji využili (nebo vylepšili) okolí rybníku Stráž?

Změna pro Pelhřimov
Vybudování okruhů pro cyklisty, in-line, vycházky. Rekonstrukce tamních objektů, případně demolice některých z nich, umístění venkovních posilovacích strojů, revitalizace zeleně, venkovní parket pro hudební akce. Naše návrhy chceme podrobit veřejné diskusi, ze které mohou vzejít další podněty.

ANO
Zde se otevírá prostor pro zapojení občanů Pelhřimova k diskusi, co jim má okolí rybníku Stráž přinést. Buď klidovou zónu pro relaxaci, nebo prostor pro aktivní využití volného času. Je třeba řešit dostupnost, zejména otázku přístupových cest pro pěší i cyklisty, které by byly bezpečné a vhodné pro všechny obyvatele. Chápeme rybník Stráž a jeho okolí jako vhodnou lokalitu pro poznávání přírody dětí z mateřských a základních škol, ale i jako vhodné místo pro setkávání všech generací.

ODS
Chceme obnovit jeho sportovní a rekreační tradici. U Stráže je nutné přistoupit k celkovému oživení současného stavu. Především rozšířit pláž, vybudovat nové sociální zařízení včetně sprch, opravit stávající budovy, zmodernizovat letní hřiště na volejbal tak, aby sloužilo i pro jiné sporty (např. fotbálek, líný tenis atd.), postavit skluzavku, zajistit provoz v restauraci. Zřízení půjčovny lodiček a provoz kempu by mohl znamenat rovněž oživení tohoto místa.

KDU-ČSL
Modernizace hřiště na míčové hry (sportovní neprašný povrch s oplocením), uzavřený okruh pro in-line brusle a kola na celém levém břehu rybníka, v zimě prohrnovaná bruslařská dráha po obvodu rybníka, modernizace sociálního zařízení, upravit vstup do vody pro děti a starší lidi, lepší přístupová cesta od Floriánu. Vylepšit a stabilizovat kvalitu vody. Těch nápadů může být i více, vedle promyšlení koncepce budou rozhodovat finanční možnosti.

ČSSD
Okolí rybníka Stráž – hlavním problémem Stráže je kvalita vody (přítok). Co se týká letní rekreace (koupání), město investuje především do Areálu bazénu. Tuto aktivitu plně podporujeme. V prostoru Stráže by bylo vhodné upravit nějakou pláž a dále vyřešit kvalitní hygienické zařízení včetně možnosti sprchování. Dále vytvořit lehké letní pódium pro příležitostné akce mládeže.

TOP 09
U Stráže bychom chtěli vytvořit atraktivní relaxační prostor pro veřejnost. Pro celou lokalitu zpracujeme studii zahrnující:vodní atrakce, kvalitní sportovní hřiště,wifi připojení, letní scénu (kino, hudební produkce)atd. Stráž by měla být jednou z hlavních zastávek všech cyklostezek a turistických tras. Perličkou může být park miniaturních staveb z ČR a celého světa. Na vše chceme v maximální míře využít dotace a budování rozložit do několika etap v závislosti na možnostech rozpočtu.

Plánujete nějak rozšířit sportovní vyžití ve městě (nová sportoviště, bazén, městské dotace…)?

Změna pro Pelhřimov
Vybudování sportovního hřiště za soudem, rekonstrukce zázemí bazénu, investice do zlepšení a ochrany stávajících dětských hřišť, pořízení venkovních posilovacích strojů pro seniory a mezigenerační projekty v městských sadech.

ANO
ANO, zaměříme se na údržbu a vylepšení stávajících sportovišť, sportovních zařízení a hlavně na jejich otevření pro širokou veřejnost. Jako prioritu chápeme modernizaci bazénu, aby nabídl využití širokého spektra služeb. Chceme se inspirovat městy srovnatelnými s Pelhřimovem (máme svoje tipy). V diskuzích s občany jsme se setkali s problémem studené vody v bazénu, to je také i naše zkušenost, a proto řada občanů jezdí za plaváním a koupáním do okolních měst.

ODS
Chceme postavit sportovní víceúčelové hřiště za okresním soudem, které by dopoledne sloužilo základním  a středním školám v okolí a odpoledne a o víkendech veřejnosti. U bazénu chceme zřídit tobogán a přistavět bazének se slanou vodou, který rády využívají maminky s malými dětmi. Příspěvek na sport mládeže chceme podle možností rozpočtu navýšit. Rozhodně ale chceme upravit rozdělování dotací pro jednotlivé oddíly, protože současný stav již neodpovídá skutečným potřebám jednotlivých oddílů.

KDU-ČSL
Je třeba dotáhnout do konce záměr vybudovat sportovní stadion pro školy i veřejnost na místě za soudem. Rekonstrukci i modernizaci zaslouží především sauna v bazénu (rozšíření a změna režimu vstupu). Chceme vytvořit sítě cyklostezek v okolí Pelhřimova, zejména úpravou již exitujících cest. Jedním z prvních kroků bude podpora projektové přípravy cyklostezky směrem na Rynárec.

ČSSD
Nová sportoviště – v rámci sportovního areálu plánujeme vybudovat víceúčelové hřiště pro sídliště Polní dvůr.

TOP 09
Ano, ale abychom mohli smysluplně rozšiřovat sportovní vyžití, tak musíme také zefektivnit provoz stávajících zařízení – zejména bazén a zimní stadion. Důležité je nastavení motivačního systému pro hlavní provozovatele sportovišť za účelem zvýšení využití všech sportovních areálů ve městě širokou veřejností (např. pelhřimovské permanentky pro sport). Nová sportoviště – viz Stráž + vybudování nenákladného hřiště pro všechny generace v sadech. Samozřejmostí je podpora budování cyklostezek a v zimě tras pro běžkaře. 

Uděláte něco pro zvýšení bezpečnosti občanů?

Změna pro Pelhřimov
Ve spolupráci s Policií ČR budeme řešit situaci na autobusovém a vlakovém nádraží (zvýšení dohledu, kamerový systém). Chceme zvýšit dohled na dětských hřištích (kamerový systém). Hledání dotací pro vybudování cyklostezek, které budou moci využít in-linisté, běžci či občané pro procházky.

ANO
ANO, je nutné vést pravidelná jednání s Policií ČR o potřebách města. Je to nedostatek pěších hlídek v ulicích města, a to ve večerních i nočních hodinách. Také je nutné zlepšit aktivitu v oblasti prevence. Jsme jedno z nejbezpečnějších měst v ČR, ale ani nám se problémy nevyhýbají. Problémem se jeví dostupnost drog, heren a výherních automatů. Bezpečnosti se týká i stávající “úspora“ na veřejném osvětlení. Tak jako v bazénu chceme „přitopit“, chceme ve městě opět „rozsvítit“.

ODS
Pelhřimov je jedno z nejbezpečnějších míst v ČR. V současné době je ochrana veřejného pořádku zajištěna jednak 12 body městského kamerového systému (ročně přidáváme jednu bezpečnostní kameru, takže jsou pokryta téměř všechna riziková místa) a především spoluprací s Policií ČR. Kromě běžné pochůzkové práce Police ČR pomáhá také při nejrůznějších akcích. Právě na úzké spolupráci s Policií ČR chceme stavět. Zřízení městské policie neplánujeme, protože se nám v minulosti ukázalo jako neefektivní.

KDU-ČSL
Jednou z našich priorit je přísnější regulace heren ve městě. Herní byznys je často provázen i drobnou i větší kriminalitou. Co se týká bezpečnosti na silnicích, prověříme bezpečnost dopravy zvláště kolem škol a školek.

ČSSD
Bezpečnost občanů – trvalé rozšiřování městského kamerového systému, další zlepšování spolupráce s Policií ČR.

TOP 09
Myslíme si, že Pelhřimov je bezpečným městem díky péči občanů, fungující policii a systému kamer – jejich počet bychom chtěli navýšit. Důležitá je i dopravní bezpečnost ⇒ budeme podporovat dobudování bezpečných a osvětlených přechodů, řešení exponované křižovatky u kina kruhovým objezdem. Bezpečnost ve městě je z našeho pohledu především o intenzivní spolupráci s policií.

Myslíte ve svém program na rodiny s dětmi, jejich rozvoj a volnočasové aktivity?

Změna pro Pelhřimov
Plánujeme vybudovat familypoint (zázemí pro maminky s dětmi vč. přebalovacího pultu na městském úřadu) či městské dětské hlídací centrum (možnost pohlídání dětí na krátkou dobu během dne). Chceme diskutovat s rodiči o zřízení jeslí, zaměřit se na kvalitu stravování dětí ve školách, více pečovat o kvalitu dětských hřišť. Myslíme i na další obyvatele a především chceme, aby se občané mohli k připravovaným projektům vyjadřovat a podílet se na jejich podobě.

ANO
ANO, ve svém programu jsme se zaměřili na potřeby rodin s dětmi. Zřídíme mimo jiné ve vybrané mateřské škole směnný provoz dle potřeb zaměstnaných matek, rozšíříme provoz mateřských zařízení pro děti ve věku 2–3 let. Chceme vést diskusi o vybudování dětských hřišť, razantně zlepšit péči o stávající hřiště a rozšířit je o nové prvky. Jsme pro pořádání diskusních klubů se zaměřením na potřeby rodin s dětmi ve městě. Prohloubíme spolupráci s neziskovými a zájmovými organizacemi v této oblasti.

ODS
Rodiny s malými dětmi jistě přivítají, že dětem do 15 let chceme zrušit poplatky za odvoz popelnic. Daleko důležitější je ale volnočasová aktivita mládeže, které chceme věnovat větší pozornost. Speciálně mládežnický sport a jeho podpora je jedním z nejdůležitějších bodů našeho programu. V současnosti město podporuje Základní uměleckou školu v Pelhřimově, která se neustále rozšiřuje. Podporuje také Dům dětí a mládeže Pelhřimov, kde je nabízeno plno zájmových kroužků.

KDU-ČSL
Chceme více než dosud podporovat i spolky, které vedle sportovní aktivity mladých mají i formační zaměření (např. skauti, dobrovolní hasiči). Chceme zavést výrazné slevy do bazénu pro rodiny s dětmi mimo exponované návštěvní termíny.

ČSSD
Rodiny s dětmi – ČSSD má ve svém programu podporu mládežnického sportu ve větší míře než dosud.

TOP 09
Rodiny s dětmi jsou budoucností každého města. V našem programu je na ně pamatováno vybudováním hřiště pro děti, dospělé a seniory v sadech. Dále značené stezky s atrakcemi pro děti – ta by měla samozřejmě procházet „WIFi náměstim“ u Stráže. S příchodem silných populačních ročníků se musí navýšit i kapacita místních mateřských škol – například rozšíření prostor podkroví stávajících objektů. Rovněž počítáme s podporou projektů nájemného bydlení pro mladé rodiny. 

Jak více zviditelníte Pelhřimov v rámci ČR?

Změna pro Pelhřimov
Díky dobré poloze chceme s Pelhřimovem spojit image města kongresové a konferenční turistiky, a to ve spolupráci s Vysočinoutourism, místními podnikatelskými subjekty a za využití stávající doprovodné infrastruktury (KD Máj, Kino, sportoviště).

ANO
V Pelhřimově je mnoho sportovců, studentů, kteří studovali (studují) v zahraničí, zájmových spolků a je třeba je více zapojit do zviditelnění města, a to i v drobnostech, např. vybavit členy reklamními předměty s odkazem na Pelhřimov. Využijeme média jako internet, facebook, YouTube. Chceme nabízet pozvánky na jednotlivé akce, rozhovory s organizátory akcí, s občany města, kteří jsou úspěšní ve svých profesích nebo zálibách. Je potřeba se účastnit veletrhů a významných akcí v rámci ČR.

ODS
Při podpoře velikášských projektů je třeba postupovat opatrně, protože po nich mnohdy zbude víc škody než užitku. Myslím, že agentura Dobrý den v rámci festivalu kuriozit a rekordů zajišťuje dobrou propagaci města. O další zviditelnění Pelhřimova se musíme postarat my všichni např. pořádáním zajímavých akcí včetně různých soustředění, festivalů atd. Můžeme tak přilákat turisty z celé ČR. Nejlepšího zviditelnění dosáhneme, když bude město vstřícné a otevřené k aktivitě svých vlastních lidí.

KDU-ČSL
Ukazovat Pelhřimov jako město bez extrémů a tudíž jako příznivé pro život bez stresů. Cíleně propagovat a propojovat kulturní a sportovní vyžití spojením možností Želivska, Řečicka, Novocerekvicka a Křemešníku. Pelhřimov by měl být iniciátorem společného postupu obcí mikroregionu. Chceme také, aby byl hlas Pelhřimovska více slyšet v souvislosti se zásobováním Prahy a středních Čech pitnou vodou. Zatím z tohoto důvodu jsou nastavovány stále přísnější podmínky, ale bez adekvátních kompenzací.

ČSSD
Zviditelnění PE v rámci členství města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, podporujeme připojení k projektu Města – brány k poznání.

TOP 09
Pelhřimov je ČR znám díky místním, agentuře Dobrý den, ale i díky pár nevinným větám ze Svěrákovských komedií. Na bázi těchto lze nejlépe stavět dlouhodobou důstojnou a vtipnou kampaň pro rozvoj turistiky. Hlavni dlouhodobé  zviditelnění Pelhřimova, ale spatřujeme ve vybudování špičkového školského zařízení středoškolského příp. nadstavbového typu, které by vychovávalo odborníky pro místní firmy. Zde to ale není jen o MÚ, ale i o spolupráci s Krajem Vysočina a místními firmami.

Kdo na otázky odpovídal

Změna pro Pelhřimov

Renáta Marková Ing. Renátě Markové, která je lídrem kandidátky Změna pro Pelhřimov, je 32 let.

Bydlí se svým manželem v panelovém bytě na jednom z pelhřimovských sídlišť. Po studiu na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, obor obchodně podnikatelský, začala pracovat na Úřadu Regionální rady Jihovýchod, který má pobočku v Jihlavě.

Více než sedm let konzultuje a posuzuje žádosti o dotace týkající se dopravní infrastruktury, cestovního ruchu či občanské vybavenosti. V posledních pěti letech je pak vedoucí tohoto oddělení. Ve volném čase působí také jako dobrovolnice v Domově seniorů.

Předem děkuji za Váš hlas pro celou naší kandidátku!

ČSSD

Na otázky odpovídal Ing. František Kučera.

TOP 09

Na otázky odpovídal Zdeněk Jaroš.

Ano

Lenka Vytisková Vážení občané města Pelhřimova a jeho místních částí.

Jmenuji se Lenka Vytisková a jsem absolventkou Právnické fakulty UK Praha. Do Pelhřimova jsem přišla v roce 1991, žiji zde s manželem a dcerou. V současné době pracuji na Odboru dopravy Magistrátu města Jihlavy, agenda přestupků.

Mám ráda cestování – v roce 2011 se mi splnil sen – cesta na Island. Od té doby vím, že sny se plní, i když se to v počátku zdá nemožné.

Proč kandiduji za hnutí ANO?

Mám za to, že je potřeba mnohé v naší společnosti změnit a chci se na této změně aktivně podílet. Není mi lhostejné, v jakém městě žijí naše děti, rodiče a konečně my sami. Hnutí ANO na těchto změnách intenzivně pracuje.

Na čem se chci podílet?

Ve svém volebním programu pro komunální volby 2014 máme, mimo jiné, i oblast dopravy a bezpečnosti. V Pelhřimově je třeba zefektivnit jednání s Policií ČR na zvýšení její aktivity ve městě a jeho místních částech. Je třeba hledat možnosti zapojení města samotného. Mám zkušenosti ze státní správy a ty chci i v této oblasti využít.

Mgr. Lenka Vytisková

ODS

Ladislav Med Ladislav Med – lídr za ODS pro komunální volby.

Narozen 20.6.1960 v Pel­hřimově.

Po absolvování Střední průmyslové školy strojní v Praze v roce 1979 a Střední ekonomické školy v Táboře v roce 1981 jsem začal pracovat na ekonomickém oddělení v n.p. Avia Praha. V roce 1985 jsem se vrátil zpět do Pelhřimova, kde jsem opět působil v různých ekonomických funkcích.

Po zkouškách v roce 1995 jsem mohl začít vykonávat daňové poradenství, které provozuji dodnes. V současnosti mám daňovou a účetní kancelář a zaměstnávám 5 zaměstnanců.

V roce 2006 i v roce 2010 jsem byl zvolen do zastupitelstva města Pelhřimova. Od roku 2010 jsem byl zároveň i neuvolněným radním Pelhřimova. Od března 2014 jsem místostarostou Pelhřimova. V roce 1990 jsem se oženil. Mám dvě děti dceru a syna.

Ve volných chvílích cestuji. Rád sportuji (zejména lyžuji) a aktivně hraji šachy.

KDU

Jan Matějů Jan Matějů. 43 let, ekonom výrobní firmy.

Jsem šťastně ženatý, vychováváme 3 děti. Vedle svého zaměstnání jsem předsedou místní organizace KDU-ČSL v Pelhřimově a také členem Finančního výboru města Pelhřimov. Na kandidátce do městského zastupitelstva mě najdete na 2. místě kandidátky KDU-ČSL.

Zajímají Vás i ostatní články z dění v Pelhřimově? Přidejte si pejr.info na Facebook. Zaujal Vás tento článek? Budeme rádi, pokud ho doporučíte i ostatním.

Redakce jména autorů nezveřejňuje (proč?).

Diskuze